Návod ako postupovať pri mobilitách Erasmus+ v momentálnej situácii.

Tento návod, vypracovaný zamestnancami Národnej agentúry programu Erasmus+ ,je určený pre študentov slovenských vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať.

1. Mal som v pláne sa mobility zúčastniť, ale do zahraničia som nevycestoval.

a) Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, ešte mi nevznikli žiadne náklady.

 • Všetky medzinárodné mobility sú až do odvolania zrušené, teda Vaša mobilita sa v súčasnosti nedá realizovať (viď usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).
 • Viac informácií Vám poskytne Erasmus koordinátor na Vašej vysokej škole, ktorého Vám odporúčame kontaktovať.
 • Ak ste už mali s domácou vysokou školou na Slovensku podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a bol Vám zaslaný grant na Váš bankový účet, ste povinný tento grant v plnej výške vrátiť na účet školy.
 • Od Erasmus koordinátora tiež zistíte, aké sú možnosti odloženia mobility na iný semester v prípade štúdia, resp. stáže na iné obdobie.
 • Ak ste plánovali ísť na stáž, kontaktujte prijímajúcu inštitúciu a skúste zistiť, či by ste mohli mobilitu realizovať aj neskôr.
 • Ak ste absolvent a plánovali ste absolventskú stáž, ktorú bolo potrebné zrealizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na vysokej škole, Európska komisia umožnila predĺženie tejto doby až na 18 mesiacov. Kontaktujte v tomto prípade svoju vybranú prijímajúcu inštitúciu a snažte sa termín stáže upraviť tak, aby spĺňal túto podmienku.

b) Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, vznikli mi náklady.

 • Ak Vám vznikli náklady súvisiace s ubytovaním, prosím, kontaktujte poskytovateľa ubytovania a žiadajte o možnosť vrátenia financií.
 • Ak Vám vznikli náklady súvisiace s cestou, obráťte sa na poskytovateľa cesty (letecká spoločnosť, železničný dopravca, autobusový dopravca a pod.) a žiadajte o možnosť vrátenia financií. Európska komisia pripravila interpretáciu práv pasažierov v súvislosti so šírením COVID-19. Viac informácií nájdete tu.
 • Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole a predložte:
  • žiadosť o uznanie nákladov,
  • doklady potvrdzujúce vzniknuté náklady súvisiace s plánovanou mobilitou (letenku alebo cestovný lístok, ak sa Vám nepodarí cestovný lístok/letenku stornovať vrátane komunikácie s dopravcom; potvrdenie o zaplatení ubytovania, vrátane komunikácie s poskytovateľom, v ktorej tento odmieta vrátiť preddavok; zaplatenie poistenia na plánovanú dobu mobility a pod.).
 • Vysoká škola Vám preplatí vzniknuté náklady na základe uznania vyššej moci.

2. Na mobilitu som vycestoval.

I. Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som sa vrátil na Slovensko.

a) Plánujem pokračovať v štúdiu/stáži dištančnou formou.

 • Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že ste sa na Slovensko vrátili.
 • Pokračujte v štúdiu na zahraničnej vysokej škole dištančnou formou, snažte sa úspešne ukončiť všetky predmety uvedené v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement for Studies).
 • V prípade stáže, ak takúto možnosť máte, pracujte formou „homeoffice“ a snažte sa naplniť ciele stáže uvedené v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship).
 • Ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené, aj za predpokladu, že prebiehalo už na Slovensku. Stážový pobyt: Ak je študentovi umožnené naplniť obsah stáže aj online zo Slovenska, vysoká škola je povinná takúto stáž uznať.
 • Zahraničná vysoká škola Vám po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records).
 • Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte, ako keby sa celá mobilita realizovala v zahraničí.
 • Ak išlo o prípad repatriácie, doložíte potvrdenie o dátume, kedy ste na Slovensko cestovali a vysoká škola je Vám povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení.

Príklad výpočtu grantu č. 1:

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, no na Slovensko sa vrátil 29. 2. 2020 a pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:

 • 520 € za mesiac strávený v Taliansku
 • 2 080 € za 4 mesiace strávené doma

Študentovi teda bude ponechaný pôvodný grant vo výške 2 600 €.

Príklad výpočtu grantu č. 2:

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, no na Slovensko sa vrátil 30. 3. 2020. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Študent pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:

 • 1 040 € za 2 mesiace strávené v Taliansku
 • 1560  € za 3 mesiace strávené doma
 • 200 € za pobyt v repatriačnom zariadení

Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 2 800 €.

b) V štúdiu/stáži nebudem môcť pokračovať on-line formou.

 • Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že ste sa na Slovensko vrátili.
 • Koordinátorovi na vysokej škole predložte:
  • žiadosť o uznanie nákladov, 
  • doklady potvrdzujúce náklady spojené s návratom domov (letenku alebo cestovný lístok). Ak išlo o prípad repatriácie, doložíte potvrdenie o dátume, kedy ste na Slovensko cestovali a vysoká škola je Vám povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení.
  • iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine nestrávite, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • Vysoká škola Vám uzná minimálne tieto náklady:
  • grant vypočítaný na základe reálneho stráveného obdobia na zahraničnej inštitúcii, ako posledný deň sa uzná deň cesty na Slovensko,
  • reálne náklady na cestu domov, prípadne aj náklady, ktoré vznikli predčasným stornovaním ubytovania, resp. náklady na povinný karanténny pobyt.
 • Mobilita sa bude považovať za ukončenú.
 • Informujte sa na domácej vysokej škole, ako je možné pokračovať v štúdiu.

Príklad výpočtu grantu:

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo mal študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, na Slovensko sa vrátil už 31. 3. 2020. Letenka ho stála 100 €; 400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Keďže študent nepokračuje v online štúdiu zo Slovenska, mobilita sa považuje za ukončenú.

Študent má nárok na grant:

 • 1 040 € za 2 mesiace strávené v Taliansku
 • 100 € za letenku
 • 400 € za nestornovateľné ubytovanie
 • 200 € za pobyt v repatriačnom zariadení

Študent má nárok 1 740 €. Pokiaľ mu bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, je povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodol inak.

c) Prerušil som mobilitu a vrátil som sa domov. V štúdiu/stáži budem pokračovať po skončení reštrikcií.

 • Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že ste sa na Slovensko vrátili a predložte mu doklad o tom, že ste sa s hostiteľskou školou/podnikom dohodli na pokračovaní mobility prezenčnou formou po skončení reštrikcií a štúdium či stáž nepokračuje dištančnou formou.
 • Ak išlo o prípad repatriácie, doložíte potvrdenie o dátume, kedy ste na Slovensko cestovali a vysoká škola je Vám povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení.
 • Erasmus koordinátorovi predložte aj iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine netrávite, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • Máte tiež nárok na zaplatenie cestovného na Slovensko a naspäť do hostiteľskej krajiny, a to po predložení dokladov potvrdzujúcich vzniknuté náklady (letenku alebo cestovný lístok).
 • Koordinátor s Vami uzavrie dodatok k zmluve, v ktorom budú upravené dátumy mobility.
 • Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte ako reálne strávené na zahraničnej vysokej škole/v podniku.

Príklad výpočtu grantu:

Študent mal zmluvu s vysokou školou na stáž v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal stážovať v Taliansku 1. 2. 2020, po dohode so zamestnávateľom o prerušení stáže sa Slovensko vrátil 29. 2. 2020. Mimoriadna cesta domov stála 100 €. 400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Do hostiteľského podniku sa vrátil 1. 7. 2020, cesta späť stála 150 €. Na stáži zotrval do 30. 10. 2020. Podnik mu vystaví certifikát potvrdzujúci, že stáž trvala od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 a po prerušení pokračovala od 1. 7. 2020 do 30. 10. 2020, prerušenie trvalo od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:

 • 2 600 € za 5 mesiacov strávených v Taliansku
 • 250  € za mimoriadne cestovné náklady
 • 400 € za nestornovateľné ubytovanie

Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 3 250 €.

II. Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som ostal v zahraničí.

a) Pokračujem v štúdiu/stáži.

 • Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že ste sa rozhodli v zahraničí ostať.
 • Ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené.
 • Zahraničná vysoká škola Vám po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records).
 • Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte.

b) Nemôžem pokračovať v štúdiu/stáži.

 • Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že ostávate v zahraničí. Predložte mu doklad o okolnostiach, ktoré Vám nedovoľujú študovať online, ani sa vrátiť domov.
 • Ak hostiteľská škola neposkytuje online štúdium, mobilita sa považuje za ukončenú a hostiteľská škola Vám vystaví certifikát o reálnej dĺžke mobility.
 • V prípade, že ste ostali v krajine kvôli zákazu opustenia krajiny vydanom vládou danej krajiny, máte nárok na grant aj počas obdobia trvania tohto zákazu.
 • Ak ide o Vaše vlastné rozhodnutie, mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim reálnej dĺžke štúdia podľa certifikátu. Ak Vám bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, ste povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodnete inak.

Dôležité:::Nové opatrenia v súvislosti s ochorením CoVID-19 a návrat zo zahraničia.

Milí študenti, absolventi,

radi by sme vás informovali o nových opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia CoVID-19.

UP DATE: REPATRIÁCIE:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR prestáva od polnoci 2. apríla prijímať žiadosti o registrácie občanov SR v zahraničí, ktorí majú záujem o repatriáciu. Následne pristúpi k ukončeniu repatriácií. Viac informácií nájdete na: https://www.teraz.sk/najnovsie/mzvaez-prestava-od-polnoci-2-aprila-p/456811-clanok.html

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR, patrí aj povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Domácu karanténu alebo izoláciu je potrebné po individuálnom príchode nahlásiť mailom alebo telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi.

Viac informácií ohľadom domácej karantény nájdete na nasledovnom linku: https://www.korona.gov.sk/odporucania-pre-domacu-karantenu/

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť, čo sa týka aj študentov, ktorí v súčasnosti absolvujú Erasmus+ mobilitu v zahraničí.

Všetci slovenskí občania, ktorí využijú pomoc štátu pri návrate, budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má aktuálne k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

Národná agentúra pre Erasmus odporúča, aby ste v prípade návratu postupovali v súlade s odporučeniami MZV SR a sledovali všetky uvedené informačné zdroje. Na základe informácií z MZV SR repatriácie našich občanov budú prebiehať postupne rôznymi spôsobmi (individuálne, dopravné spoločnosti a pod.) a zastupiteľské úrady je potrebné kontaktovať najmä elektronicky. Pôvodná informácia zo 17.3.2020 o organizovaní charterových letov nebola presná.  https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/oznam-pre-obcanov-sr-v-zahranici?p_p_auth=CSCbsXoB&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=/&fbclid=IwAR1w7h1eo4rOmantWgn4ydo52qR5iw81yhzxX95MfRE00HiKL506gLxebig

Viac informácií nájdete na nižšie uvedených linkoch:

Ministerstvo vnútra SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-pripravuje-navraty-slovakov-z-cudziny-domov-nemocniciam-vyhlasila-nudzovy-stav

Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Zaujímate sa o pracovné stáže? Prečítajte si článok z dielne časopisu Atteliér v spolupráci s našou stážistkou Alžbetou.

Radi by ste dozvedeli viac o pracovných stážach Erasmus+ z pohľadu stážistov?

Tak potom, nech sa páči, prečítajte si článok “Stážujte vďaka WorkSpace Europe v zahraničí”.

Článok bol uverejnený v mesačníku Atteliér, ktorý vychádza na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Nájdete ho na stranách 25. a 26. Príjemné čítanie prajeme:

https://www.attelier.sk/wp-content/uploads/2019/12/titulka_2019-2020-ATTELIER-2_web.pdf

When you doubt, just dance it out!

 

Na oslavu ErasmusDays 2019 sme si pre vás pripravili tanečný workshop. Podujatie sa uskutočnilo 10. októbra v priestoroch KC Dunaj v Bratislave.  Základmi latinskoamerických tancov Kizomba, Bachata, Salsa and Meregue vás previedol náš Erasmus+ stážista Fernando z Portugalska.

Tanečný workshop bol spojený s informovaním o možnostiach Erasmus+ stáží.

Veľmi nás potešil váš záujem o tanec i o Erasmus+ stáže ako také.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme vám veľmi pekne za účasť a tešíme sa na vás na budúce!

Tím WorkSpace Europe

WorkSpace Europe na International & Erasmus+ Day na Univerzite Komenského

Dňa 10.10.2019 sme sa zúčastnili podujatia International & Erasmus+ Day na Univerzite Komenského. Pre študentov sme si pripravili workshopy a prezentácie v doobedňajších hodinách a taktiež ste nás mali možnosť stretnúť  poobede na prednáške o absolventských stážach v aule univerzity.

V rámci workshopov nám naši hostia porozprávali o tom ako si vylepšiť svoje CV o pracovné skúsenosti, prečo ste po absolvovaní zahraničnej pracovnej stáže Erasmus+ zaujímavejší pre vášho budúceho zamestnávateľa a rôzne iné zaujímavé informácie o stážach.

Zahraniční stážisti, stážujúci na Slovensku, si pre vás pripravili interaktívne súťaže s veľmi zaujímavou výhrou.  Traja z vás vyhrali možnosť nahliadnuť do zákulisia medzinárodných spoločností Lenovo, Swiss Re a Johnson Controls, prostredníctvom prehliadky vo firme. Naši stážisti v najbližších dňoch prevedú víťazov firmou a ukážu im ako vyzerá práca stážistu v medzinárodnej spoločnosti. Budeme vás informovať o tom, ako sa im páčilo.

Podujatia sa zúčastnili:

 • zahraniční stážisti– Ana (Španielsko), Antonio (Španielsko), Dimitrios (Grécko)
 • HR SpecialistValéria z medzinárodnej firmyBoataround
 • bývalá stážistka Miriam, absolventka UK
 • zástupkyňa nemeckej spoločnosti InternationalerBund
 • tím WorkSpaceEurope

Ďakujeme vám, milí študenti a prezentujúci,veľmi pekne za účasť a univerzite za pozvanie.

WorkSpace Europe na ErasmusDays na Univerzite Komenského

Dátum: 10.10.2019

Čas: 10:00 – 12:00 hod

Miesto: miestnosť S3 na prízemí v hlavnej budove na Právnickej  fakulte, Šafárikovo nám. č. 6

Nevieš čo robiť po škole? Ako vylepšiť svoje CV o pracovné skúsenosti? Chceš vedieť, prečo si po absolvovaní zahraničnej pracovnej stáže Erasmus+ zaujímavejší pre svojho budúceho zamestnávateľa? To všetko a aj rôzne iné zaujímavé info o stážach môžeš zistiť v rámci ErasmusDays už 10.10.2019.

O stážach vám porozprávajú:

 • zahraniční stážisti, ktorí sú na stáži na Slovensku
 • HR Specialist z medzinárodnej firmy
 • absolventi UK – bývalí stážisti
 • zástupkyňa nemeckej spoločnosti Internationaler Bund
 • tím WorkSpace Europe

Zahraniční stážisti majú pre vás pripravené zaujímavé prekvapenie 🙂

Tešíme sa na vás!

Fotoreport z podujatia Stážista_stáž istá? v Bratislave

 

Ďakujeme vám všetkým za účasť na včerajšom podujatí Stážista_stáž istá? v Bratislave.
Hosťom ďakujeme za ich pútavé prezentácie a vám, naši milí študenti, za pozornosť.

Pod jednou strechou sa zišiel tím WorkSpace Europe, Talent Acquisition Manager Sonia Sochová z Jonhsons Control, skúsený cestovateľ a podnikateľ Karol Voltemár (World Bike Travel) a stážisti – bývalé stážistky Alexandra a Miriam, ktoré študujú na UCM v Trnave, zahraničný stážista Jasper z Holandska a v neposlednom rade vy, naši návštevníci.

Dovidenia na budúce!